Javni poziv za pomoć mladim naučnicima-istraživačima s područja HNK iz sredstava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK

Datum objave: 01.12.2021

Na temelju člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave (“Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona” broj: 4/98, 1/02 i 4/07) i Odluke Vlade broj: 01-1-02-2399/21 od 12.10.2021. godine, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, objavljujeJAVNI POZIV
za pomoć mladim naučnicima-istraživačima s područja HNK iz sredstava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona

 I . Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja na Javnom pozivu imaju naučnici/istraživači s prebivalištem na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i to na samo jednom programu.

II . Aplikanti se prijavljuju za jedan od sljedećih programa:

 

PROGRAM 1: Sufinansiranje troškova III. ciklusa obrazovanja (doktorskih studija)

Korisnici sredstava: mladi doktoranti, do 40 godina, s prebivalištem na području HNK koji vlastitim sredstvima finansiraju troškove doktorskog studija, te se u akademskoj 2021/2022. godini prvi put upisuju na jednu od godina doktorskog studija nakon položenih ispita s prve godine studija. U sklopu programa sufinansira se trošak upisa.

Dokumentacija:

 • Potvrda visokoškolske ustanove da je doktorant prvi put upisan u jednu od godina doktorskog studija nakon položenih ispita s prve godine studija predviđenih planom i programom studija;
 • Uvjerenje visokoškolske ustanove o položenim ispitima s prosjekom ocjena;
 • Nastavni plan i program doktorskog studija ovjeren od strane visokoškolske ustanove;
 • Dokaz o visini troškova studijske godine;
 • Dokaz o uplati troškova studija iz posljednjeg upisanog semestra.

Doktorant je dužan dostaviti izvještaj o utrošku u roku od 30 dana nakon uplate sredstava na račun doktoranta.

 

PROGRAM 2: Sufinansiranje naučno-istraživačkog/umjetničko-istraživačkog rada u sklopu izrade doktorske disertacije

Korisnici sredstava: mladi istraživači – doktoranti, do 40 godina, s prebivalištem na području HNK, koji imaju prijavljenu i odobrenu temu doktorske disertacije (doktorskog istraživanja). U sklopu ovog programa sufinansiraju se materijalni troškovi istraživačkih aktivnosti (putni troškovi, troškovi smještaja, laboratorijska i slična istraživanja, troškovi nabavke stručne literature i drugih materijala neophodnih za istraživanje), a koji su obuhvaćeni temom doktorske disertacije.

Dokumentacija:

 • Potvrda visokoškolske ustanove o prihvatanju teme i kandidata;
 • Detaljno opisan projekat s obrazloženom vremenskom dinamikom istraživanja i troškovnikom istih;
 • Predračun/kalkulacija mogućih troškova u akademskoj 2021/2022. godini, ili dokaz o utrošku iz tekuće godine;
 • Ovjerena izjava da se vlastitim sredstvima finansiraju troškovi.

Ukoliko se dostavi predračun, doktorant je dužan dostaviti izvještaj o utrošku i potrebne dokaze najdalje do narednog Javnog poziva.

 

PROGRAM 3: Sufinansiranje troškova odbrane doktorske  disertacije

Korisnici: Mladi doktoranti, do 40 godina, s prebivalištem na području HNK koji imaju pozitivno ocijenjen doktorski rad i pokrenut postupak odbrane doktorske disertacije u 2021. godini. Također, pravo na učestvovanje u programu imaju i kandidati koji su tokom 2021. godine odbranili temu doktorske disertacije i stekli stepen doktora nauka te vlastitim sredstvima finansirali troškove nastale pri odbrani rada. U sklopu ovog programa sufinansiraju se materijalni troškovi odbrane disertacije (troškovi tehničke pripreme i štampe doktorske disertacije, troškovi odbrane disertacije visokoškolske institucije i dr.).

Dokumentacija:

 • Potvrda visokoškolske ustanove da je pozitivno ocijenjen doktorski rad i pokrenut postupak odbrane doktorske disertacije, ili uvjerenje/diploma o sticanju zvanja doktora nauka;
 • Predračun/kalkulacija mogućih troškova u akademskoj 2021/2022. godini, ili dokaz o utrošku iz tekuće godine;
 • Ovjerena izjava da se vlastitim sredstvima finansiraju materijalni troškovi.

Doktorant je dužan dostaviti izvještaj o utrošku najdalje do narednog Javnog poziva.

 

PROGRAM 4: Sufinansiranje objavljivanja naučno-istraživačkih/umjetničko-istraživačkih radova u međunarodnim časopisima i učestvovanja na međunarodnim konferencijama

Korisnici sredstava: naučnici i istraživači (doktoranti i doktori nauka) s prebivalištem na području HNK.

Programom je obuhvaćena:

 • podrška pri objavljivanju istraživačkog rada u časopisima indeksiranim u međunarodnim bazama podataka referentnim za određeno naučno/umjetničko područje
  • Dokumentacija:
   • ovjerena kopija diplome o stečenom zvanju doktora nauka ili potvrda visokoškolske ustanove o statusu doktoranta;
   • dokaz o prihvatanju rada uz najmanje dvije recenzije, ili dokaz o objavljenom radu;
   • ukoliko je riječ o radu na kojem učestvuje više autora, samo jedan od autora može ostvariti pravo na sredstva iz ovog Programa (dostaviti Izjavu aplikanta o dobivenoj saglasnosti ostalih koautora).
 • učestvovanje istraživača na međunarodnim konferencijama tokom 2021. godine
  • Dokumentacija:
   • ovjerena kopija diplome o stečenom zvanju doktora nauka ili potvrda visokoškolske ustanove o statusu doktoranta:
   • brošura organizatora konferencije;
   • dokaz o prihvatanju rada, ili potvrda organizatora konferencije o uvrštavanju rada u program konferencije;
   • dokazi o materijalnim troškovima vezanim za učestvovanje na konferenciji (kotizacije, troškovi putovanja i smještaja i dr.).

 

PROGRAM 5: Podrška izdavanju novije naučne i stručne literature, te univerzitetskih udžbenika

Korisnici sredstava: autori - naučnici i istraživači (doktoranti i doktori nauka) s prebivalištem na području HNK. U sklopu ovog programa podrška autorima se odnosi isključivo na materijalne troškove izdavanja naučnih i stručnih knjiga te univerzitetskih udžbenika (troškovi tehničke pripreme i štampe knjige ili udžbenika) objavljenih u 2021. godini ili pripremljenih za štampu u 2021. godini.

Dokumentacija:

 • detaljno obrazložen projekat;
 • najmanje dvije recenzije doktora nauka iz odgovarajućeg naučnog područja;
 • dokazi o visini troškova štampanja (računi, ovjereni i potpisani predračuni i sl.).

 

III. Obavezna dokumentacija:

 1. popunjen elektronski prijavni obrazac u skladu sa programom na koji se aplicira, potpisan od strane aplikanta;
 2. uvjerenje o prebivalištu na području HNK (prebivalište na području HNK najmanje godinu dana prije raspisivanja poziva);
 3. Europass biografija;
 4. Kopija ugovora s bankom, ili potvrda banke iz koje je vidljiv broj i vlasnik računa;
 5. ostala potrebna dokumentacija, zavisno od Programa na koji se aplicira.

 

IV. Prijava na Javni poziv popunjava se elektronski na web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK: (http://javnipoziv.monkshnk.gov.ba/)

Obavezno je pristupiti on-line aplikaciji te popuniti prijavu i obrazac, a potom iste u printanoj formi s pratećom dokumentacijom i obaveznom napomenom

„Za Javni poziv za pomoć mladim naučnicima-istraživačima“, dostaviti lično ili poštom na adresu:

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, Stjepana Radića br. 3. 88000 Mostar

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva i Vlade HNK

Napomene:

 • Aplikanti mogu odabrati samo jedan Program za prijavu i jednu prijavu po Programu.
 • Broj korisnika i visina granta po programima utvrdit će se Odlukom Vlade nakon provedenog postupka po Javnom pozivu.
 • Ministarstvo može tražiti dodatnu dokumentaciju od aplikanta u slučaju potrebe.
 • Svi dobitnici će biti obavješteni pismenim putem
 • Sastavni dio ovog Javnog poziva čine aplikacioni obrasci za svaki Program, u kojima su navedeni obavezni prilozi.
 • Nepotpune, neblagovremene i neodgovarajuće prijave neće se uzeti u razmatranje.
 • Ukoliko aplikant dostavi više prijedloga od broja utvrđenog javnim pozivom, njegovi prijedlozi neće se razmatrati.
 • Pravo na učešće na Programima 1., 2. i 3. imaju aplikanti koji su upisani na akreditiranim visokoškolskim ustanovama.

Dokumenti

Projekti