Često postavljena pitanja

Uz zahtjev je potrebno u skladu s čl. 9. Zakona o nostrifikaciji i ekvivalenciji inostranih obrazovnih isprava priložiti:

  1. prevod na hrvatski, bosanski ili srpski jezik sačinjen od strane stalnog sudskog tumača;
  2. kopiju lične karte ili drugi dokaz o prebivalištu na području HNK, a ako se radi o stranom državljaninu dokaz o pravnom interesu (dokaz o upisu u obrazovnu ispravu na području HNK, o pokretanju postupka za izdavanje radne dozvole i sl.)
  3. obrazovnu ispravu (diplomu, svjedodžbu, đačku knjižicu i sl.) o obrazovanju u inostranstvu zajedno sa svjedodžbom ili sličnom ispravom za svaki završeni razred, polugodište ili drugi period obrazovanja koji je prethodio sticanju iste;
  4. plan i program obrazovanja u inostranoj obrazovnoj ustanovi;
  5. obrazovne isprave (diplomu, svjedodžbu, đačku knjižicu i sl.) o obrazovanju u Bosni i Hercegovini stečenom prije obrazovanja u inostranstvu.

Sve navedene isprave prilažu se u originalu ili ovjerenoj kopiji. Administrativna taksa, u skladu s tarifnim brojem 13. Tarifa kantonalnih upravnih taksi („Službene Novine HNK“, broj: 2/13 i 12/16) za rješenje o nostrifikaciji i ekvivalenciji plaćaju podnositelji zahtjeva državljani BiH u iznosu od 50,00 KM, a podnositelji zahtjeva strani državljani 100,00 KM. Plaćanje navedenih taksi vrši se prilikom podnošenja zahtjeva putem kantonalnih upravnih biljega za iznos od 50,00 KM, a za 100,00 putem uplatnice, a iste ste dužni priložiti prilikom predaje zahtjeva.

Zahtjev obavezno popuniti potpuno i čitko, sa tačnom adresom prebivališta na koju će se dostaviti doneseni akt po zahtjevu, jer će se u suprotnom zahtjev odbaciti kao neuredan.Potrebno je da strani državljani koriste sljedeće podatke:

- Naziv banke: UniCredit Bank d.d. Mostar
- Adresa: Kardinala Stepinca bb
- Grad: Mostar
- Država: BiH
- Broj računa: 15001712101
- IBAN: BA393380604813340832
- SWIFT: UNCRBA 22

Projekti