O Ministarstvu

NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA


Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

 • stručno, blagovremeno i učinkovito obavljanje poslova i radnih zadataka,
 • racionalnu organizovanost djelatnosti i uspješno rukovođenje organizacionim jedinicama Ministarstva,
 • ostvarivanje pune saradnje Ministarstva s drugim ministarstvima, kancelarijama, ustanovama i organizacijama u Kantonu i šire,
 • pravodobno sagledavanje, evidentiranje i rješavanje pitanja u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
 • predškolski i osnovni odgoj i obrazovanje, srednje, više i visoko obrazovanje,
 • vođenje registra odgojno-obrazovanih ustanova predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg obrazovanja,
 • praćenje i poboljšanje učeničkog i studentskog standarda,
 • praćenje stanja i poboljšanje obavljanja djelatnosti iz oblasti kulture,
 • praćenje i podržavanje sportista i sportskih udruženja od interesa za Kanton,
 • nadzor nad zakonitim obavljanjem poslova odgojno-obrazovnih ustanova,
 • poduzimanje svih potrebnih mjera u cilju zaštite ljudskih prava i sloboda utvrđenim članu II.A. (1-7) Ustava Federacije BiH i Aneksa Ustava,
 • rješavanje o upravnim stvarima iz nadležnosti Ministarstva,
 • inspekcijski nadzor nad radom odgojno-obrazovnih ustanova,
 • rješavanje u drugom stepenu iz svoje ovlasti,
 • priprema zakona i drugih propisa iz svog djelokruga,
 • obavlja i druge poslove iz svog djelokruga zakona i drugih propisa.

Osnovne organizacione jedinice Ministarstva su:

 • Kabinet Ministarstva,
 • Sektori i
 • Inspektorat.

 


Projekti