Ministar

 

prof.dr. Adnan Velagić


 Ministar

 

Adnan Velagić (SDA) rođen je 21. septembra 1969. godine u Konjicu. Na Pedagoškoj akademiji Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru stekao je stručno zvanje nastavnika historije i geografije, a na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, zvanje profesora historije. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli stekao je naučni stepen magistra društvenih nauka iz oblasti historije, a na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru odbranio doktorski rad na temu „Hercegovina u periodu provođenja planske privrede nakon Drugog svjetskog rata“ i tako stekao naučni stepen doktora humanističkih nauka iz oblasti historije. Radio je u OŠ Hilmi ef. Šarić u Tarčinu, te u Zavodu za zaštitu kulturno-historijske baštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, na mjestu zamjenika direktora. Na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru ima status redovnog profesora i obnašao je funkciju dekana Fakulteta humanističkih nauka, Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Član je Odbora za historiju Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Također, obnašao je dužnost predsjednika Upravnog odbora JU Druge osnovne škole i JU Srednje škole u Konjicu, predsjednika Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ Konjic, te bio član Redakcije naučnog časopisa „Historijska misao“ CIMOSHIS Tuzla. Objavio je 8 knjiga, preko 50 naučnih radova u referentnim časopisima, te učestvovao na više od 40 međunarodnih naučnih skupova, seminara i simpozija. Oženjen je i otac dvoje djece.


Projekti