?esto postavljena pitanja

Uz zahtjev je potrebno u skladu s čl. 9. Zakona o nostrifikaciji i ekvivalenciji inostranih obrazovnih isprava priložiti:

  1. prevod na hrvatski, bosanski ili srpski jezik sačinjen od strane stalnog sudskog tumača;
  2. kopiju lične karte ili drugi dokaz o prebivalištu na području HNK, a ako se radi o stranom državljaninu dokaz o pravnom interesu (dokaz o upisu u obrazovnu ispravu na području HNK, o pokretanju postupka za izdavanje radne dozvole i sl.)
  3. obrazovnu ispravu (diplomu, svjedodžbu, đačku knjižicu i sl.) o obrazovanju u inostranstvu zajedno sa svjedodžbom ili sličnom ispravom za svaki završeni razred, polugodište ili drugi period obrazovanja koji je prethodio sticanju iste;
  4. plan i program obrazovanja u inostranoj obrazovnoj ustanovi;
  5. obrazovne isprave (diplomu, svjedodžbu, đačku knjižicu i sl.) o obrazovanju u Bosni i Hercegovini stečenom prije obrazovanja u inostranstvu.

Sve navedene isprave prilažu se u originalu ili ovjerenoj kopiji. Administrativna taksa, u skladu s tarifnim brojem 13. Tarifa kantonalnih upravnih taksi („Službene Novine HNK“, broj: 2/13 i 12/16) za rješenje o nostrifikaciji i ekvivalenciji plaćaju podnositelji zahtjeva državljani BiH u iznosu od 50,00 KM, a podnositelji zahtjeva strani državljani 100,00 KM. Plaćanje navedenih taksi vrši se prilikom podnošenja zahtjeva putem kantonalnih upravnih biljega za iznos od 50,00 KM, a za 100,00 putem uplatnice, a iste ste dužni priložiti prilikom predaje zahtjeva.

Zahtjev obavezno popuniti potpuno i čitko, sa tačnom adresom prebivališta na koju će se dostaviti doneseni akt po zahtjevu, jer će se u suprotnom zahtjev odbaciti kao neuredan.Potrebno je da strani državljani koriste sljedeće podatke:

- Naziv banke: UniCredit Bank d.d. Mostar
- Adresa: Kardinala Stepinca bb
- Grad: Mostar
- Država: BiH
- Broj računa: 15001712101
- IBAN: BA393380604813340832
- SWIFT: UNCRBA 22

rainbow hair extensions clip in how to use xpression braiding hair hair extensions she beyond the beauty hair extensions natural hairstyles without weave hair extensions superior hair capsules reviews hair mist uk remy hair extensions raw burmese curly hair how to make a wig look natural human hair
Projekti