O Ministarstvu

NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA PROSVJETE, ZANANOSTI, KULTURE I ŠPORTA


Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

 • stručno, pravodobno i učinkovito obavljanje poslova i radnih zadaća,
 • racionalnu organiziranost djelatnosti i uspješno rukovođenje ustrojbenim jedinicama Ministarstva,
 • ostvarivanje pune suradnje Ministarstva s drugim ministarstvima, uredima, ustanovama i organizacijama u Županiji i šire,
 • pravodobno sagledavanje, evidentiranje i rješavanje pitanja u oblasti prosvjete, znanosti, kulture i športa,
 • predškolski i osnovni odgoj i obrazovanje, srednje, više i visoko obrazovanje,
 • vođenje registra odgojno-obrazovanih ustanova predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg obrazovanja,
 • praćenje i poboljšanje učeničkog i studentskog standarda,
 • praćenje stanja i poboljšanje obavljanja djelatnosti iz oblasti kulture,
 • praćenje i podržavanje sportaša i športskih udruženja od interesa za Županiju,
 • nadzor nad zakonitim obavljanjem poslova odgojno-obrazovnih ustanova,
 • poduzimanje svih potrebnih mjera u cilju zaštite ljudskih prava i sloboda utvrđenim članku II.A. (1-7) Ustava Federacije BiH i Aneksa Ustava,
 • rješavanje o upravnim stvarima iz nadležnosti Ministarstva,
 • inspekcijski nadzor nad radom odgojno-obrazovnih ustanova,
 • rješavanje u drugom stupnju iz svoje ovlasti,
 • priprema zakona i drugih propisa iz svog djelokruga,
 • obavlja i druge poslove iz svog djelokruga zakona i drugih propisa.

Temeljne ustrojbene jedinice Ministarstva su:

 • Ured Ministarstva,
 • Sektori,
 • Inspektorat.

 


Projekti