Otvoren konkurs za dodjelu stipendija za akademsku 2016/17. godinu

Datum objave: 18.11.2016

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK raspisalo je Konkurs za dodjelu stipendija i subvencija smještaja u studentske domove redovnim studentima prvog i drugog ciklusa visokog obrazovanja s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona za akademsku 2016/2017. godinu.Obrazac za prijavu na Konkurs se nalazi u prilogu.

Prijave za stipendiju i subvenciju smještaja sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u
roku od 15 dana od dana objave konkursa, putem pošte na adresu:

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK
Stjepana Radića 3/III, 88 000 Mostar
sa naznakom: „Za konkurs za dodjelu stipendija i subvencija smještaja“.


Obavezni dokumenti:

 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • potvrde o prebivalištu za studenta i roditelje (ne starije od 6 mjeseci),
 • original uvjerenje visokoškolske ustanove o statusu redovnog studenta u akademskoj 2016./2017. godini, te podatkom koje stručno zvanje se stiče završetkom studija,
 • za studente prve godine studija ovjerene kopije svjedodžbi svih razreda srednje škole i svjedodžbe o završnom ispitu,
 • za studente viših godina studija uvjerenje visokoškolske ustanove s prijepisom svih ocjena položenih ispita i izračunatim prosjekom, te sa podatkom da li je student obnavljao ijednu godinu tokom studija, koju(e) i koliko puta,
 • izjavu ovjerenu od strane općinske službe, ili notara, da student nije korisnik stipendije nekog drugog davaoca definisanog u točki II. Konkursa, ili drugog oblika bespovratne finansijske pomoći, odnosno da ne ostvaruje primanja po osnovu rada ili bilo kojoj drugoj osnovi.
 • kopija ugovora, ili potvrde o studentskom računu (samo za studente koji se prijavljuju za stipendiju)

- Studenti koji se prijavljuju za subvenciju smještaja u studentski dom obavezni su priložiti i original potvrdu izdanu od strane studenskog centra da su korisnici usluga istog;

- Studenti koji imaju činjenično stanje vezano za kriterije pod d), e), f), g), h) iz tačke IV. Konkursa dostavljaju dokaz u svezi s tim;

- Studenti koji imaju činjenično stanje vezano za socijalni status trebaju dostaviti original dokument izdat od mjerodavne službe (ili ovjerenu kopiju) kojim se potvrđuje taj status:

 • Uvjerenje iz matične knjige umrlih za umrlog roditelja,
 • Uvjerenje mjerodavne službe o činjenici poginulog borca,
 • Dokaz mjerodavnog tijela o priznavanju svojstva invalida za studenta,
 • Dokaz mjerodavnog tijela o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida sa naznakom kategorije i procenta tjelesnog oštećenja za roditelja,
 • Dokaz da je roditelj studenta dobitnik ratnog odlikovanja ili priznanja,
 • Dokaz da je studentov roditelj, jedini hranitelj obitelji, nezaposlen,
 • Dokaz o statusu učenika ili studenta za braću i/ili sestre,
 • Dokaz da je student korisnik socijalne pomoći ili narodne kuhinje.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Dokumenti

Projekti