JAVNI POZIV za pomoć naučnicima i mladim naučnicima-istraživačima s područja HNK iz sredstava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona

Datum objave: 24.11.2022

Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave (“Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona” broj: 4/98, 1/02 i 4/07) i Odluka Vlade broj: 01-1-02-2807/22 od 21.10.2022. godine i broj: 01-1-02-3104/22 od 21.11.2022. godine, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, objavljuje 

JAVNI POZIV
za pomoć naučnicima i mladim naučnicima-istraživačima s područja HNK iz sredstava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona

 

 I . Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja na Javnom pozivu imaju naučnici-istraživači s prebivalištem na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji imaju status doktoranta na javnoj visokoškolskoj ustanovi i/ili imaju izbor u zvanje na javnoj visokoškolskoj ustanovi.

II. Aplikanti se prijavljuju za jedan od sljedećih programa:

PROGRAM 1: Sufinansiranje troškova III. ciklusa obrazovanja (doktorskih studija)

Korisnici sredstava: mladi doktoranti, do 40 godina, s prebivalištem na području HNK koji vlastitim sredstvima finansiraju troškove doktorskog studija, te se u akademskoj 2022/2023. godini prvi put upisuju na jednu od godina doktorskog studija nakon položenih ispita s prve godine studija. U sklopu programa sufinansira se trošak upisa.

Dokumentacija:

 • Potvrda visokoškolske ustanove da je doktorant prvi put upisan u jednu od godina doktorskog studija;
 • Nastavni plan i program doktorskog studija ovjeren od strane visokoškolske ustanove;
 • Dokaz o visini troškova studijske godine;
 • Dokaz o uplati troškova studija iz posljednjeg upisanog semestra (uplatnica).

Doktorant je dužan dostaviti izvještaj o utrošku u roku od 30 dana nakon uplate sredstava na račun doktoranta.

PROGRAM 2: Sufinansiranje naučno-istraživačkog/umjetničko-istraživačkog rada u sklopu izrade doktorske disertacije

Korisnici sredstava: mladi istraživači – doktoranti, do 40 godina, s prebivalištem na području HNK, koji imaju prijavljenu i odobrenu temu doktorske disertacije (doktorskog istraživanja). U sklopu ovog programa sufinansiraju se materijalni troškovi istraživačkih aktivnosti (putni troškovi, troškovi smještaja, laboratorijska i slična istraživanja, troškovi nabavke stručne literature i drugih materijala neophodnih za istraživanje), a koji su obuhvaćeni temom doktorske disertacije.

Dokumentacija:

 • Potvrda visokoškolske ustanove o prihvatanju teme i kandidata;
 • Detaljno opisan projekat s obrazloženom vremenskom dinamikom istraživanja i troškovnikom istih;
 • Predračun/kalkulacija mogućih troškova u akademskoj 2022/2023. godini, ili dokaz o utrošku iz tekuće godine;
 • Ovjerena izjava da se vlastitim sredstvima finansiraju troškovi.

Ukoliko se dostavi predračun, doktorant je dužan dostaviti izvještaj o utrošku i potrebne dokaze najdalje do narednog Javnog poziva.

PROGRAM 3: Sufinansiranje troškova odbrane doktorske  disertacije

Korisnici: Mladi doktoranti, do 40 godina, s prebivalištem na području HNK koji imaju pozitivno ocijenjen doktorski rad i pokrenut postupak odbrane doktorske disertacije u 2022. godini. Također, pravo na učestvovanje u programu imaju i kandidati koji su tokom 2022. godine odbranili temu doktorske disertacije i stekli stepen doktora nauka te vlastitim sredstvima finansirali troškove nastale pri odbrani rada. U sklopu ovog programa sufinansiraju se materijalni troškovi odbrane disertacije (troškovi tehničke pripreme i štampe doktorske disertacije, troškovi odbrane disertacije visokoškolske institucije i dr.).

Dokumentacija:

 • Potvrda visokoškolske ustanove da je pozitivno ocijenjen doktorski rad i pokrenut postupak odbrane doktorske disertacije, ili uvjerenje/diploma o sticanju zvanja doktora nauka;
 • Predračun/kalkulacija mogućih troškova u akademskoj 2022/2023. godini, ili dokaz o utrošku iz tekuće godine;
 • Ovjerena izjava da se vlastitim sredstvima finansiraju materijalni troškovi.

Doktorant je dužan dostaviti izvještaj o utrošku najdalje do narednog Javnog poziva.

PROGRAM 4: Sufinansiranje objavljivanja naučno-istraživačkih/umjetničko-istraživačkih radova u međunarodnim časopisima i učestvovanja na međunarodnim konferencijama

Korisnici sredstava: naučnici i istraživači (doktoranti i doktori nauka) s prebivalištem na području HNK.

Programom je obuhvaćena:

a. podrška pri objavljivanju istraživačkog rada u časopisima indeksiranim u međunarodnim bazama podataka referentnim za određeno naučno/umjetničko područje tokom 2022. godine

Dokumentacija:

 • potvrda o izboru u zvanje sa javne visokoškolske ustanove;
 • dokaz o prihvatanju rada uz najmanje dvije recenzije, ili dokaz o objavljenom radu;
 • ukoliko je riječ o radu na kojem učestvuje više autora, samo jedan od autora može ostvariti pravo na sredstva iz ovog Programa (dostaviti Izjavu aplikanta o dobivenoj saglasnosti ostalih koautora).

b. učestvovanje istraživača na međunarodnim konferencijama tokom 2022. godine Dokumentacija:

 • potvrda o izboru u zvanje sa javne visokoškolske ustanove;
 • brošura organizatora konferencije;
 • dokaz o prihvatanju rada, ili potvrda organizatora konferencije o uvrštavanju rada u program konferencije;
 • dokazi o materijalnim troškovima vezanim za učestvovanje na konferenciji (kotizacije, troškovi putovanja i smještaja i dr.).

PROGRAM 5: Podrška izdavanju novije naučne i stručne literature, te univerzitetskih udžbenika

Korisnici sredstava: autori - naučnici i istraživači (doktoranti i doktori nauka) s prebivalištem na području HNK. U sklopu ovog programa podrška autorima se odnosi isključivo na materijalne troškove izdavanja naučnih i stručnih knjiga te univerzitetskih udžbenika (troškovi tehničke pripreme i štampe knjige ili udžbenika) objavljenih u 2022. godini ili pripremljenih za štampu u 2022. godini.

Dokumentacija:

 • potvrda o izboru u zvanje sa javne visokoškolske ustanove;
 • detaljno obrazložen projekat;
 • najmanje dvije recenzije doktora nauka iz odgovarajućeg naučnog područja;
 • dokazi o visini troškova štampanja (računi, ovjereni i potpisani predračuni i sl.).

III. Obavezna dokumentacija:

 1. popunjen elektronski prijavni obrazac u skladu sa programom na koji se aplicira, potpisan od strane aplikanta;
 2. uvjerenje o prebivalištu na području HNK (prebivalište na području HNK najmanje godinu dana prije raspisivanja poziva);
 3. Europass biografija;
 4. Kopija ugovora s bankom, ili potvrda banke iz koje je vidljiv broj i vlasnik računa;
 5. ostala potrebna dokumentacija, zavisno od Programa na koji se aplicira.

IV. Prijava na Javni poziv popunjava se elektronski na web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK: (http://javnipoziv.monkshnk.gov.ba/)

Obavezno je pristupiti on-line aplikaciji te popuniti prijavu i obrazac, a potom iste u printanoj formi s pratećom dokumentacijom i obaveznom napomenom

„Za Javni poziv za pomoć mladim naučnicima-istraživačima“, dostaviti lično ili poštom na adresu:

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, Stjepana Radića br. 3. 88000 Mostar

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva i Vlade HNK

Napomene:

 • Aplikanti mogu odabrati samo jedan Program za prijavu i podnijeti jednu prijavu po Programu.
 • Aplikanti koji su u prethodnoj godini ostvarili pravo na sufinansiranje po Javnom pozivu za pomoć mladim naučnicima-istraživačima po Programima 1, 2 i 3, ne mogu ostvariti pravo po istom programu i istom osnovu i u 2022. godini.
 • Broj korisnika i visina granta po programima utvrdit će se Odlukom ministra nakon provedenog postupka po Javnom pozivu.
 • Ministarstvo može tražiti dodatnu dokumentaciju od aplikanta u slučaju potrebe.
 • Nepotpune, neblagovremene i neodgovarajuće prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Dokumenti

Projekti