Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku 2022./23. godinu

Datum objave: 21.11.2022

Na temelju članka 27. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija i subvencioniranju smještaja u studentski dom („Narodne novine HNŽ/K“, broj: 10/17), Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-K, raspisujeNATJEČAJ
za dodjelu stipendija i subvencija smještaja u studentske domove redovitim studentima s područja Hercegovačko-neretvanske županije-kantona u akademskoj 2022./2023. godini

I.

Raspisuje se Natječaj za dodjelu stipendija i subvencija smještaja u studentske domove (u daljnjem tekstu: subvencija smještaja) redovitim studentima prvog i drugog ciklusa visokog obrazovanja s područja Hercegovačko-neretvanske županije - kantona (u daljnjem tekstu: HNŽ-K) za akademsku 2022./2023. godinu.

Student se prijavljuje za dodjelu stipendije/subvencije smještaja za maksimalno dvije od četiri grupe, kako slijedi:

I grupa – Stipendije za studente deficitarnih zanimanja,
II grupa – Stipendije na osnovu uspjeha u učenju,
III grupa – Stipendije za studenta – dijete pripadnika braniteljske populacije i
IV grupa – Stipendije u statusu socijalno ugroženih osoba. 

II.

Pravo sudjelovanja na Natječaju za dodjelu stipendije i subvencije smještaja ima student koji ispunjava sljedeće uvjete:

 • da ima status redovitog studenta; (dokaz: potvrda fakulteta o statusu redovitog studenta),
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine; (dokaz: uvjerenje o državljanstvu),
 • da student i roditelji imaju stalno prebivalište na području HNŽ-K najmanje godinu dana prije raspisivanja natječaja; (dokaz: potvrde o prebivalištu za studenta i roditelje koje nisu starije od 6 mjeseci ),
 • da nije stariji od 21 godinu kada upisuje prvu godinu studija; (dokaz: potvrda fakulteta s naznačenom godinom upisa na studij),
 • da nema bespovratnu financijsku pomoć Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-K (u daljnjem tekstu: Ministarstva), ili drugog davatelja (iz sredstava proračuna i vanproračunskih fondova bilo koje razine vlasti u BiH, javnih poduzeća, ili javnih ustanova); (dokaz: ovjerena izjava)
 • da već nema subvencioniran smještaj u studentskom domu; (dokaz: ovjerena izjava),
 • da ne studira u inozemstvu ako takav studij, na materinjem jeziku, postoji u Bosni i Hercegovini,
 • da tijekom studija nije obnovio više od jedne godine, s tim da to ne može biti godina u kojoj se natječe za dodjelu stipendije, ili subvencije smještaja; (dokaz: potvrda fakulteta),
 • da student studira na javnoj visokoškolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini.

III.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu subvencije smještaja ima student  koji ispunjava  uvjete iz točke II. Natječaja, a korisnik je usluga studentskog centra (doma) u FBiH, čije je prebivalište izvan područja jedinice lokalne samouprave na kojoj se nalazi studentski dom.

IV.

Kriteriji za dodjelu stipendije/subvencije smještaja su sljedeći:

 • opći uspjeh iz srednje škole (za studente prve godine);
 • prosjek ocjena svih položenih ispita (za studente ostalih godina);
 • deficitarnost zanimanja (Odlukom utvrđuje Ministarstvo);
 • dobivene nagrade (prethodna akademska godina);
 • osvojena mjesta na natjecanjima relevantnim za studij (prethodna akademska godina);
 • osvojena mjesta na športskim natjecanjima (državna i međunarodna);
 • sudjelovanje u odobrenim stručnim i znanstvenim projektima, objavljeni radovi i knjige, relevantni za studij (prethodna akademska godina);
 • pripadnost braniteljskoj populaciji (dokaz nadležne službe);
 • socijalni status i otežani uvjeti života (dokaz nadležne službe);
 • srodstvo;
 • ostalo.

V.

Od bodovanja po kriterijima iz prethodne točke izuzima se:

 • student prve godine studija koji je upisao studij po završetku srednje škole, a proglašen je za učenika generacije u nekoj od srednjih škola na području HNŽ-K;
 • student sa prosječnom ocjenom studija 10,00 ili 5,00;
 • student bez oba roditelja;
 • student – dijete poginulog branitelja pripadnika Oružanih snaga;
 • student 100% invalid.

VI.

Kandidat je obvezan prijaviti se putem on-line obrasca na internet stranici Ministarstva (http://stipendije.monkshnk.gov.ba/) kojeg, nakon popunjavanja, treba isprintati, potpisati  i dostaviti zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom.
Prilikom popunjavanja on-line obrasca kandidat će zadužiti šifrirani kod.
Uz popunjeni obrazac potrebno je priložiti dokumentaciju kojom se potvrđuju činjenice definirane od točke II. do V. Natječaja. Popis potrebnih dokumenata je sastavni dio on-line obrasca.
Dokumenti moraju biti originali, ili ovjerene preslike. 

VII.

Odluka o visini iznosa i broju korisnika stipendije u akademskoj 2022./2023. godini te Odluka o broju studenata kojima će biti subvencioniran smještaj u studentskim domovima, mjesečni iznos subvencije i način isplate, donijet će se naknadno.

VIII.

Šifrirani popis studenata s ostvarenim brojem bodova bit će objavljen u roku od trideset (30) dana od dana zatvaranja Natječaja na oglasnoj ploči Ministarstva te na službenoj stranici Ministarstva i Vlade HNŽ-K.
U roku od pet (5) dana od dana objave bodova studenti mogu uložiti prigovor, nakon čega se donosi Odluka o dodjeli stipendija i subvencija smještaja u studentske domove u akademskoj 2022./2023. godini, na temelju koje se zaključuje ugovor između Ministarstva i studenta. 

IX.

Prijavni se obrazac, zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom, dostavlja u roku od petnaest (15) dana od dana objave Natječaja, na protokol Ministarstva u vremenu od 11 do 14 sati, ili putem pošte na adresu:

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-K
Stjepana Radića 3/III, 88 000 Mostar
sa naznakom: „Prijava na Natječaj za dodjelu stipendija i subvencija smještaja u studentske domove“.

Dokumenti

Projekti