Preporuka Vijeća Evrope o borbi protiv prevara u obrazovanju

Datum objave: 08.09.2022

Komitet ministara Vijeća. Evrope je na 1440. sjednici održanoj 13.7.2022. godine donio Preporuku upućenu državama članicama s ciljem pomoći u borbi protiv prevara u području obrazovanja.Dokument je strukturiran u četiri dimenzije: prevencija, krivično gonjenje, međunarodna saradnja i praćenje. Tekst daje šest glavnih preporuka državama članicama Vijeća Evrope:

  1. promovisati kvalitetno obrazovanje eliminacijom prevare u obrazovanju;
  2. zaštititi udenike, studente, istraživače i osoblje na svim nivoima obrazovanja od organizacija i pojedinaca koji se bave prodajom (i oglašavanjem) lažnih usluga;
  3. pružati podršku za provođenje preventivnih i zaštitnih mjera, kao i kulturu jednakih mogućnosti na svim nivoima i u svim sektorima obrazovanja i obuke i u tranziciji između ovih sektora;
  4. pratiti tehnološki razvoj koji bi mogao podržati nove oblike prevare;
  5. olakšati međunarodnu saradnju na terenu;
  6. podržati široku diseminaciju preporuke.

Jedna od ključnih preporuka je minimiziranje reklamiranja lažnih usluga, koje se pogoršava korištenjem weba i društvenih medija. Međunarodna saradnja se smatra ključnom za uspostavljanje procesa praćenja nacionalnih i transnacionalnih prevara i razmjene informacija.

Preporuka, na engleskom jeziku, može se preuzeti sa internet stranice Vijeća Evrope: https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a73b90

 

Projekti