Međunarodni dan djeteta

Datum objave: 20.11.2021

Generalna skupština Ujedinjenih nacija 20. novembra 1989. godine usvojila je Konvenciju o pravima djeteta koja predstavlja temelj za bolji i kvalitetniji život djece. Bosna i Hercegovina zajedno sa još 195 zemalja potpisala je Konvenciju o pravima djeteta, koja je postala najšire prihvaćen dokument o ljudskim pravima. Države potpisnice obavezuju se da svakom djetetu osiguraju Konvencijom utvrđena prava, bez diskriminacije na osnovu boje kože, spola, jezika, vjere, političkog, nacionalnog ili drugog uvjerenja i drugih okolnosti.

Cilj obilježavanja ovog dana je podsticanje na zaštitu i unapređenje dječijih prava kao što su pravo na odgoj i obrazovanje, zaštitu od nasilja i zanemarivanja, donošenje odluka i mnoga druga Konvencijom utvrđena prava.

Projekti