Međunarodni dan djeteta

Datum objave: 20.11.2020

Generalna skupština Ujedinjenih nacija 20. novembra 1989. godine usvojila je Konvenciju o pravima djeteta koja predstavlja temelj za bolji i kvalitetniji život djece. Konvenciju o pravima djeteta potpisalo je 196 država, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, čime je postala najšire prihvaćen dokument o ljudskim pravima. Države potpisnice obavezuju se da svakom djetetu osiguraju Konvencijom utvrđena prava, bez diskriminacije na osnovu boje kože, spola, jezika, vjere, političkog, nacionalnog ili drugog uvjerenja i drugih okolnosti.

Cilj obilježavanja Međunarodnog dana djeteta, svakog 20. novembra je podsticanje na zaštitu i unapređenje dječijih prava kao što su pravo na odgoj i obrazovanje, donošenje odluka, druženje, zaštitu od nasilja i zanemarivanja i mnoga druga Konvencijom utvrđena prava.

Projekti