Javni konkurs za izbor i imenovanje tri člana Školskog odbora iz reda osnivača u Prvoj osnovnoj školi Stolac

Datum objave: 01.10.2020

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, na osnovu članova 104. i  104a. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK“, broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), člana 9.  Uputstva o izboru i imenovanju školskih odbora osnovnih i srednjih škola ("Službene novine HNK", broj 2/05, 5/05 i 7/07), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 12/03, 34/03 i 65/13) i Odluke Vlade HNK broj: 01-1-02-1222/20 od 16. 6. 2020. godine, objavljujeJAVNI  KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA 
ŠKOLSKOG ODBORA IZ REDA OSNIVAČA
U PRVOJ OSNOVNOJ ŠKOLI STOLAC

Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje tri člana Školskog odbora iz reda osnivača u Prvoj osnovnoj školi Stolac na period od četiri godine sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

II

Sastav, poslovi, odgovornosti, ovlaštenja i način rada školskog odbora definisani su odredbama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, članom 3. Uputstva o izboru i imenovanju školskih odbora osnovnih i srednjih škola, kao i Pravilima i općim aktima Škole.

Obavljanje dužnosti člana Školskog odbora je dobrovoljno i bez naknade.

III

Svi kandidati koji se prijavljuju na konkurs moraju ispunjavati opšte uslove propisane članom 7. stav 1. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH:

 1. a) da su stariji od 18 godina
 2. b) da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 3. c) da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

IV

Pored opštih uslova iz tačke III, kandidati za člana Školskog odbora moraju ispunjavati i posebne uslove:

 1. a) VSS (VII) ili VŠS (VI) odgovarajućeg smjera
 2. b) tri godine radnog iskustva u struci
 3. c) da nije direktor, pomoćnik direktora ili čelnik sindikata u školama na području Kantona
 4. d) da nije kažnjavan
 5. e) da nema privatni interes u školi u kojoj se kandidira
 6. f) da nije na funkciji u političkoj stranci.

V

 Uz prijavu na Javni konkurs kandidati su dužni priložiti:

 • biografiju, adresu i kontakt telefon
 • kopiju lične karte
 • dokaz o stručnoj spremi
 • potvrdu o radnom iskustvu potpisanu i ovjerenu od strane poslodavca
 • uvjerenje o nekažnjavanju
 • potpisanu i ovjerenu izjavu kojom potvrđuju ispunjenost uslova iz tačke III b. i c. i tačke IV. c. e. i f.) (obrazac izjave može se preuzeti na internet stranici Ministarstva)
 • obrazac u kojemu će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju njegovog imenovanja (obrazac izjave može se preuzeti na internet stranici Ministarstva).

 

Svi dokumenti se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji.

VI

Javni konkurs će biti objavljen u jednom dnevnom listu i „Službenim novinama Federacije BiH“.

Javni konkurs ostaje otvoren 14 (četrnaest) dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

VII

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove Javnog konkursa bit će pozvani na intervju pred Komisijom za izbor. Nakon provedene procedure kandidati koje Komisija za izbor bude smatrala najuspješnijim bit će predloženi za imenovanje Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona.

VIII

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu:

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, ulica Stjepana Radića br. 3 Mostar, sa naznakom „Prijava za javni konkurs za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Prve osnovne škole Stolac.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Zainteresirana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako postoje dokazi da u procesu imenovanja nisu ispoštovani principi ili postupci utvrđeni Zakonom. Prigovor se podnosi ministru Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, a kopija se dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

Dokumenti