Javni poziv za sticanje zvanja instruktor vožnje - mart 2019

Datum objave: 19.02.2019

Na osnovu člana 178. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i  Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10,18/13, 8/17, 89/17 i 9/18) te članova 2.,3.,4.,5.,6.,7. i 9. Pravilnika o sticanju zvanja instruktor vožnje motornih vozila („Službeni Glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 15/7 i 41/7), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK raspisuje J A V N I   P O Z I V
ZA STICANJE ZVANJA INSTRUKTOR VOŽNJE
MOTORNIH VOZILA

I. Pravo osposobljavanja i polaganja ispita kao i prijavljivanja na Javni poziv za sticanje zvanja instruktor vožnje motornih vozila ima osoba koja ispunjava sljedeće uslove:

 1. da ima najmanje srednju stručnu spremu;
 2. da ima najmanje tri godine vozačku dozvolu one kategorije za koju polaže ispit;
 3. da ima ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od 12 mjeseci;
 4. da mu u posljednjih pet godina nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilom.

II. Kao dokaz ispunjavanja uslova iz tačke I. ovog Javnog poziva svaki kandidat je dužan         dostaviti   sljedeće dokumente:

 1. dokaz o ispunjavanju uslova u pogledu stručne spreme (ovjerenu fotokopiju odgovarajuće  diplome/svjedočanstva);
 2. ovjerenu fotokopiju lične karte;
 3. ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole;
 4. ljekarsko uvjerenje ne starije od 12 mjeseci;
 5. potvrdu (uvjerenje) da mu u posljednjih pet godina nije izrečena mjera sigurnosti    ili   zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilom;
 6. dokaz o uplati naknade troškova za eliminacijski ispit iz Poznavanja testova o bezbjednosti saobraćaja na putevima, u iznosu od 200,00KM i dokaz o uplati naknade troškova za pripremnu nastavu iz ostalih oblasti koje je kandidat obavezan polagati, u iznosu od 50,00 KM po oblasti  pripremne nastave (dokaz o uplati troškova polaganja kandidat dostavlja nakon što mu bude odobreno polaganje  ispita, a prije početka slušanja pripremne nastave);
 7. taksene marke za prijavu u vrijednosti 3 KM.

III. Osposobljavanje kandidata za sticanje zvanja instruktora vožnje organizovat će se na pripremnoj nastavi koja traje ukupno 45 sati, i to iz sljedećih predmeta:

 • Poznavanje propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima - 15 sati
 • Saobraćajna psihologija - 10 sati
 • Pedagogija-metodika vožnje - 10 sati
 • Poznavanje motornih vozila, uređaja i opreme - 10 sati

IV. Ispit za instruktora vožnje obuhvata polaganje ispita iz predmeta:

 • Poznavanje propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima-polaže se pismeno i usmeno (cijena ispita, s pripremnom nastavom je 200,00 KM),
 • Saobraćajna psihologija - polaže se usmeno(cijena ispita, s pripremnom nastavom je 150,00 KM),
 • Pedagogija –metodika vožnje-polaže se usmeno i praktično(cijena ispita s pripremnom nastavom je 200,00 KM),
 • Poznavanje motornih vozila, uređaja i opreme-polaže se usmeno(cijena ispita, s pripremnom nastavom je 150,00 KM),
 • Upravljanje motornim vozilom-polaže se praktično, (cijena ispita: A, B i BE kategorije i odgovarajuće potkategorije je 150,00 KM; za C i   CE kategorije i odgovarajuće potkategorije je 170,00 KM, a za D i DE kategorije i odgovarajuće potkategorije je 200,00 KM).

Nakon položenog eliminacionog ispita iz Poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima, kandidat koji želi nastaviti polaganje ispita obavezan je uplatiti razliku sredstava za preostale ispite, a prema cijenama iz alineja 2.,3.,4. i 5. tačke IV. ovog Javnog poziva.

POSEBNE NAPOMENE KANDIDATIMA KOJI SU OSLOBOĐENI OSPOSOBLJAVANJA I POLAGANJA DIJELOVA ISPITA (izvadak iz člana 4. stav 3. i člana 9. stava 2., 3., 4., 5. i 6. Pravilnika o sticanju zvanja instruktora vožnje motornih vozila):

Diplomirani inženjer saobraćaja, cestovnog smjera, nije se obavezan osposobljavati niti polagati ispite iz predmeta: Saobraćajna psihologija i Poznavanje motornih vozila, uređaja i opreme.

Kandidat koji ima dozvolu vozača-instruktora određene kategorije, prilikom polaganja ispita za instruktora vožnje za drugu kategoriju, ne polaže ispit iz predmeta Saobraćajna psihologija i Pedagogija-metodika vožnje.

Ispit iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima ne polaže kandidat za instruktora vožnje:

 • koji polaže ispit za instruktora vožnje motornih vozila A kategorije ako ima dozvolu za instruktora vožnje B kategorije
 • koji polaže ispit za instruktora vožnje motornih vozila D1 ili D kategorije/potkategorije ako ima dozvolu za instruktora vožnje C1 ili C kategorije/potkategorije.

Ispit iz Poznavanja motornih vozila, uređaja i opreme ne polaže kandidat za instruktora vožnje D1 ili D kategorije/potkategorije ako ima dozvolu za instruktora vožnje C1 ili C kategorije/potkategorije.

Kandidat koji ima položen ispit  za instruktora vožnje iz upravljanja motornim vozilom:

 • za potkategoriju C1 ne polaže ispit za kategoriju B
 • za kategoriju C, ne polaže ispit za potkategoriju/kategoriju C1 i B
 • za potkategoriju D1, ne polaže ispit za potkategoriju/kategoriju C, C1 i B
 • za kategoriju D ne polaže ispit za potkategoriju/kategoriju D1, C, C1 i B

Kandidat za instruktora vožnje koji polaže ispit za potkategorije/kategorije D1E, DE, C1E, CE i BE, ispit polaže posebno za svaku kategoriju/potkategoriju.

Prilikom osposobljavanja i polaganja ispita iz Upravljanja motornim vozilom, kandidat je dužan osigurati odgovarajuće vozilo koje zadovoljava propisane tehničke uslove i standarde u pogledu dimenzija, mase, osovinskog opterećenja, uređaja i opreme, kako je to propisano članom 20. Pravilnika o sticanju zvanja instruktor vožnje motornih vozila. 

Troškovi za polaganje ispita, po jednoj oblasti/ispitu, pojedinačno, koji je kandidat obavezan polagati u skladu sa članovima 4. i 9. Pravilnika o sticanju zvanja instruktor vožnje motornih vozila, uključuju:

 • osposobljavanje kroz pripremnu nastavu iz tačke III. ovog Javnog poziva i
 • polaganje ispita iz tačke IV. ovog Javnog poziva.

Za troškove iz tačke IV. ovog Javnog poziva uplaćuje se na transakcijski račun Budžeta HNK, broj: 3380002200005953, sa naznakom:

„Uplata za sticanje zvanja instruktor vožnje motornih vozila“
Vrsta prihoda :722611 ,
Šifra općine (prema mjestu uplate)
Budžetska organizacija: 1701001

V. Prijava na Javni poziv, uz dokumentaciju propisanu u tački II. ovog Javnog poziva, u zatvorenoj koverti, s naznakom “Prijava na Javni poziv za sticanje zvanja instruktor vožnje motornih vozila“, može se dostaviti najkasnije do 06. marta 2019. god. na adresu:

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK
Ulica Stjepana Radića br. 3/III
88 000 Mostar

Prijavljivanje se obavlja preko obrasca Prijave koji se može preuzeti u Sektoru saobraćaja u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta, u Mostaru, Stjepana Radića br. 3/III.

Pripremna nastava će se odvijati od 09.03.2019. godine prema rasporedu koji će biti oglašen 08. marta 2019. god. na oglasnoj ploči u zgradi Vlade HNK u ul. Stjepana Radića br. 3 u Mostaru.

Nakon pripremne nastave provest će se ispiti propisani navedenim Pravilnikom i to 29.03.2019. god. teoretski dio ispita u srednjoj Prometnoj školi i 30.03.2019. god. praktični dio ispita na poligonu Karting.

Ostale relevantne informacije kandidati će dobiti u toku pripremne nastave ili telefonom na br.: 036/ 334-415 i 036/334-409.

Dokumenti