JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA IZ REDA OSNIVAČA JAVNE USTANOVE OSNOVNE ŠKOLE „ALIJA ISAKOVIĆ“ PROZOR

Datum objave: 24.01.2019

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, na osnovu članova  104. i 104a. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK“, broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), člana 9.  Uputstva o izboru i imenovanju školskih odbora osnovnih i srednjih škola ("Službene novine HNK", broj 2/05, 5/05 i 7/07), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03, 34/03 i 65/13) i Odluke Vlade HNK broj: 01-1-02-98/19 od 15. 1. 2019. godine, objavljujeJAVNI  KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA
ŠKOLSKOG ODBORA IZ REDA OSNIVAČA
JAVNE USTANOVE OSNOVNE ŠKOLE „ALIJA ISAKOVIĆ“ PROZOR

Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje tri člana Školskog odbora iz reda osnivača u Javnu ustanove  Osnovna škola „Alija Isaković“ Prozor.

II

Poslovi, odgovornosti i ovlaštenja definisani su odredbama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju  i članom 3. Uputstva o izboru i imenovanju školskih odbora osnovnih i srednjih škola.

III

Svi kandidati koji se prijavljuju na konkurs moraju ispunjavati opšte uslove propisane članom 7. stav 1. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine F BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13).

IV

Pored opštih uslova, kandidati za člana Školskog odbora moraju ispunjavati i posebne uslove:

- VSS (VII) ili VŠS (VI) odgovarajućeg smjera, tri godine radnog iskustva, poznavanje načina rada školskog odbora u koji se kandiduju, uživanje ugleda u lokalnoj zajednici, sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije, sposobnost nepristrasnog donošenja odluka.                                                                    

V

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti:

  • biografiju, adresu i kontakt telefon;
  • dokaz o stručnoj spremi;
  • dokaz o radnom iskustvu;
  • uvjerenje o nekažnjavanju.

VI

Javni konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.

VII

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu:

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, ulica Stjepana Radića br. 3 Mostar, sa naznakom „Prijava za javni konkurs za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Javne ustanove Osnovne škole „Alija Isaković“ Prozor.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumenti