Realizovan seminar za nastavnike u okviru projekta „Prevencija vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja“

Datum objave: 15.11.2018

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK i TPO Fondacija iz Sarajeva su u razdoblju od 23. oktobra do 14. novembra organizovali seminare za nastavnike u partnerskim školama u okviru projekta „Prevencija vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja“ na kojima je učestvovalo 200 nastavnika/ica i školskih pedagoga. Teme seminara su Sociologija roda i Rodno zasnovano nasilje. Koordinator Projekta je stručna savjetnica u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, Emina Jusufbegović, a voditelji seminara su stručne savjetnice iz Pedagoškog zavoda i Zavoda za školstvo, Edna Haznadarević i Andreja Pehar.Cilj seminara je osnaživanje školske zajednice u borbi protiv svih oblika nasilja unutar i izvan škole, te podizanje svijesti o neprihvatljivosti nasilja kao modela ponašanja, kako bi se doprinijelo stvaranju socijalnog ambijenta koji bi imao preventivnu funkciju.

U realizaciju Projekta uključeno je 10 osnovnih škola iz Grada Mostara:

  • Osnovna škola Antuna Branka Šimića
  • Osnovna škola Ivana Gundulića
  • Osnovna škola Ilići
  • JU Osnovna škola Mustafa Ejubović Šejh Jujo
  • JU Osnovna škola Zalik
  • JU IV Osnovna škola
  • Osnovna škola Ilije Jakovljevića
  • Treća osnovna škola
  • JU Osnovna škola Gnojnice
  • JU Osnovna škola Blagaj

Na seminaru održanom 14. novembra su predstavljeni osnovni pojmovi vezani za sociologiju roda: spol i rod, biološke i genetske interpretacije spola i roda, rodni identitet, teorija rodnih uloga, kao i rodne nejednakosti koje proizlaze iz predrasuda i stereotipa. Učesnici seminara su, također upoznati i sa najznačajnijim pravnim dokumentima koji se odnose na nasilje u porodici i ravnopravnost spolova, kao institucionalnim odgovorom za rješavanje ovih vrlo značajnih društvenih problema.

Cilj seminara bio je stjecanje teorijskih znanja vezanih za razumijevanje rodne tematike i rodnih odnosa, kao i senzibiliziranje za manifestne i latentne oblike rodnih nejednakosti.

Ovaj seminar predstavlja jednu od planiranih aktivnosti u okviru programa TPO Fondacije koji se već tri godine uspješno provodi u partnerskim školama u Gradu Mostaru, a dio je Akcionog programa prevencije vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK.

Sljedeća aktivnost koja doprinosi osnaživanju nastavnika i pedagoga odnosi se na pitanje traume koja utječe na kvalitet života i često je uzrok za činjenje ili trpljenje nasilja, će biti održana 18. i 19. decembra 2018. godine.

Galerija